Affiliate Programma Operationele Overeenkomst

Deze Affiliate Programmamama Gebruiksovereenkomst ("Exploitatieovereenkomst") bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het Affiliate-programma (de "Program"). "Wij, " "ons," of "ons " betekent GoAffPro.com en Partner Wijbsite. "Jij" of "uw" betekent de aanvrager. EEN "site"betekent een website."Partnersite" betekent de e-commerce/retailpartner die de goaffpro affiliate-trackingsoftware gebruikt. "Jouw site" betekent elke site(s), elke softwaretoepassing(en) en elke mobiele applicatie (zoals hierna gedefinieerd) die u linkt naar de partnersite."Advertentiekosten" betekent commissies verdiend voor een succesvolle en geverifieerde verkoop van een product op de partnersite door een klant die uw verwijzingslink gebruikt.

DOOR HET VAKJE AAN TE vinken DAT U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST, OF DOOR TE BLIJVEN DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA NA HET PLAATSEN VAN EEN WIJZIGINGSBERICHT, HERZIEN BEDRIJFSOVEREENKOMST OF HERZIEN OPERATIONELE DOCUMENTATIE OP DE, ) AKKOORD TE ZIJN GEBONDEN DOOR DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST; (B) ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA ONAFHANKELIJK HEBT GEVALUEERD EN NIET VERTROUWT OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN UITDRUKKELIJK IN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST; EN (C) HIERBIJ VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U WETTELIJK IN STAAT BENT OM CONTRACTEN AAN TE GAAN (U BENT GEEN MINDERJARIG) EN DAT U IN NALEVING BENT EN BLIJFT MET DEZE BEDRIJFSOVEREENKOMST. BOVENDIEN, ALS DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST WORDT OVEREENGEKOMEN DOOR EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, DAN VERKLAART DE PERSOON DIE NAMENS DIE VENNOOTSCHAP OF ENTITEIT INSTEMT MET DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST DAT HIJ OF ZIJ BEVOEGD IS EN BEVOEGD IS ONDERNEMING OF ENTITEIT BIJ DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST.

1. Beschrijving van het programma

Het doel van het programma is om u in staat te stellen producten op uw site te adverteren en advertentiekosten OF commissies te verdienen voor in aanmerking komende aankopen (gedefinieerd in sectie 7) die door uw eindgebruikers zijn gedaan. Een "Product" is elk item dat op de Partnerwebsite wordt verkocht, met uitzondering van producten die expliciet zijn gedefinieerd als uitgesloten producten hier (gezamenlijk, "Uitgesloten producten"). Het product kan ook bepaalde diensten bevatten, indien van toepassing, die uitdrukkelijk zijn opgenomen op de Affiliate Programmama Commissies Schema. Om uw reclame voor Producten te vergemakkelijken, kunnen we u gegevens, afbeeldingen, tekst, linkformaten, widgets, links en andere linktools en andere informatie in verband met het Programmama ("Inhoud") ter beschikking stellen. Inhoud sluit specifiek alle gegevens, afbeeldingen, tekst of andere informatie of inhoud uit met betrekking tot producten die op een andere site dan de Partnersite worden aangeboden.

2. Inschrijving

Om het inschrijvingsproces te starten, moet u een volledige en nauwkeurige programmaaanvraag indienen. U moet uw site identificeren in uw aanvraag. Wij zullen uw aanvraag beoordelen en u op de hoogte stellen van de aanvaarding of afwijzing. Wij kunnen uw aanvraag naar eigen goeddunken afwijzen, ook als we vaststellen dat uw site ongeschikt is. Ongeschikte sites zijn onder meer sites die:

(a) seksueel expliciet materiaal promoten of bevatten;

(b) geweld aanmoedigen of gewelddadig materiaal bevatten;

(c) lasterlijk of lasterlijk materiaal promoot of bevat;

(d) discriminatie bevorderen of discriminerende praktijken toepassen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

(e) illegale activiteiten promoten of ondernemen;

(f) een handelsmerk van GoAffPro, zijn partnersites of zijn gelieerde ondernemingen, of een variant of spelfout van een handelsmerk van GoAffPro, zijn partnersites of zijn gelieerde ondernemingen, in een domeinnaam, subdomeinnaam of in een gebruikersnaam, groepsnaam, of andere identificatie op een sociale netwerksite; of

(g) anderszins intellectuele eigendomsrechten schenden.

Als we uw aanvraag afwijzen, kunt u op elk moment opnieuw een aanvraag indienen. Als we uw aanvraag echter accepteren en we later vaststellen dat uw site ongeschikt is, kunnen we deze exploitatieovereenkomst naar eigen goeddunken op elk moment beëindigen.

U zorgt ervoor dat de informatie in uw Programmama-aanvraag en anderszins gekoppeld aan uw account, inclonsief uw e-mailadres en andere contactgegevens en identificatie van uw site, te allen tijde volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Wij kunnen kennisgevingen (indien van toepassing), goedkeuringen (indien van toepassing) en andere communicatie met betrekking tot het Programmama en deze Gebruiksovereenkomst sturen naar het e-mailadres dat op dat moment aan uw Programmama-account is gekoppeld. U wordt geacht alle meldingen, goedkeuringen en andere berichten die naar dat e-mailadres zijn verzonden te hebben ontvangen, zelfs als het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, niet meer actueel is.

3. Links op uw site

Nadat u op de hoogte bent gesteld dat u bent toegelaten tot het Programmama, kunt u speciale links op uw site weergeven. "Speciale links" zijn links naar de partnersite die u op uw site plaatst in overeenstemming met deze gebruiksovereenkomst, die correct gebruik maken van de speciale "getagd" linkformaten die we aanbieden en die voldoen aan de linkvereisten van het partnerprogramma. Speciale links maken nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van advertentiekosten mogelijk.

U kunt alleen advertentiekosten verdienen zoals beschreven in sectie 7 en alleen met betrekking tot activiteiten op de partnersite die rechtstreeks plaatsvinden via speciale links. Wij zijn niet verplicht om u advertentiekosten te betalen als u de links op uw site naar de partnersite niet correct opmaakt als speciale links, inclonsief voor zover een dergelijke fout kan leiden tot een verlaging van de advertentiekosten die anders zouden worden betaald aan u op grond van deze exploitatieovereenkomst.

Als u speciale links wilt opnemen in een softwaretoepassing die is ontworpen en bedoeld voor gebruik op mobiele telefoons, tablets of andere draagbare apparaten ("Mobiele applicatie"), moet u de naam van de Mobiele Applicatie en de link naar uw Mobiele Applicatie in uw applicatie naar het Programmama opnemen. De geschiktheid en andere vereisten van deze sectie 3 en het beleid voor mobiele applicaties zijn van toepassing op mobiele applicaties. Wij zullen uw aanvraag beoordelen en u op de hoogte stellen van de aanvaarding of afwijzing. Een mobiele applicatie die wordt geaccepteerd, is een "goedgekeurde mobiele applicatie" voor de doeleinden van deze overeenkomst.

Speciale links die worden weergegeven in goedgekeurde mobiele applicaties kunnen worden bediend door de Affiliate-API of Partner API("Affiliate-API") of de Product Advertising API, inclonsief eventuele speciale links die worden weergegeven in een geïntegreerde webbrowser en moet de Affiliate-ID gebruiken die we uitdrukkelijk aan u hebben toegewezen voor uw goedgekeurde mobiele applicaties.

4. Programmama-eisen

Door deel te nemen aan het Programmama stemt u ermee in dat u zult voldoen aan de Deelnamevereisten voor het Affiliate Programmama en alle pagina's, schema's, beleidsregels, richtlijnen en andere documenten en materialen waarnaar in deze Operationele Overeenkomst wordt verwezen (gezamenlijk "Operationele Documentatie").

U zult ons alle informatie verstrekken die wij vragen om uw naleving van deze Operationele Overeenkomst of enige Operationele Documentatie te verifiëren. Als we vaststellen dat u niet hebt voldaan aan enige vereiste of beperking die wordt beschreven op de pagina Deelnamevereisten voor het Associates-programma of enige andere operationele documentatie of dat u deze operationele overeenkomst op een andere manier hebt geschonden, kunnen we (naast alle andere rechten of rechtsmiddelen waarover wij beschikken ): (a) alle aan u verschuldigde advertentievergoedingen inhouden op grond van deze exploitatieovereenkomst; (b) alle andere rekeningen die u heeft of in de toekomst opent te sluiten, zonder betaling van advertentiekosten; (c) deze exploitatieovereenkomst beëindigen; of (d) alle bovenstaande acties ondernemen. Daarnaast geeft u ons hierbij toestemming:

 • u van tijd tot tijd e-mails te sturen met betrekking tot het Programmama;
 • het monitoren, opnemen, gebruiken en vrijgeven van informatie over uw site en bezoekers van uw site die we verkrijgen in verband met uw weergave van speciale links (bijv. dat een bepaalde klant op een speciale link van uw site heeft geklikt voordat hij een product bij de partner kocht site) in overeenstemming met de Privacyverklaring; en
 • het bewaken, crawlen en anderszins onderzoeken van uw site om naleving van deze Gebruiksovereenkomst en de Operationele Documentatie te verifiëren.

5. Verantwoordelijkheid voor uw site

U bent als enige verantwoordelijk voor uw site, inclonsief de ontwikkeling, de werking en het onderhoud en alle materialen die erop of erin verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

 • de technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur;
 • het weergeven van speciale links en inhoud op uw site in overeenstemming met deze exploitatieovereenkomst en de operationele documentatie en enige overeenkomst tussen u en een andere persoon of entiteit (inclusief eventuele beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een persoon of entiteit die uw site host);
 • het creëren en plaatsen, en zorgen voor de nauwkeurigheid, volledigheid en geschiktheid van materiaal dat op uw site is geplaatst (inclusief alle productbeschrijvingen en ander productgerelateerd materiaal en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links);
 • het gebruik van de inhoud, uw site en het materiaal op of binnen uw site op een manier die geen inbreuk maakt op, inbreuk maakt op of misbruik maakt van onze rechten of die van een andere persoon of entiteit (inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten);
 • het gebruiken van de inhoud, uw site en het materiaal op of binnen uw site op een manier die niet schadelijk, intimiderend, godslasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, pedofiel, lasterlijk of anderszins is;
 • op uw site nauwkeurig en adequaat openbaar te maken, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt die zijn verzameld van bezoekers, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief ons en andere adverteerders) inhoud en advertenties, informatie rechtstreeks van bezoekers verzamelen en cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers; en
 • elk gebruik dat u maakt van de inhoud en de GoAffPro-merken, al dan niet toegestaan onder deze exploitatieovereenkomst.

We zijn niet aansprakelijk voor deze zaken of voor claims van uw eindgebruikers met betrekking tot deze zaken, en u stemt ermee in om ons, onze gelieerde ondernemingen en licentiegevers, en onze en hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, te verdedigen, schadeloos te stellen en te houden. en vertegenwoordigers, vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) met betrekking tot (a) uw site of enig materiaal dat op uw site verschijnt, inclusief de combinatie van uw site of die materialen met andere toepassingen, inhoud of processen; (b) het gebruik, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage, de productie, de reclame, de promotie of de marketing van uw site of enig materiaal dat op of binnen uw site verschijnt, en alle andere zaken die in deze Sectie 5 worden beschreven; (c) uw gebruik van Inhoud, ongeacht of dergelijk gebruik is geautoriseerd door of in strijd is met deze Operationele Overeenkomst, enige Operationele Documentatie of toepasselijke wetgeving; (d) uw schending van enige voorwaarde of voorwaarde van deze Operationele Overeenkomst of enige Operationele Documentatie; of (e) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van u of uw werknemers.

6. Orderverwerking

We verwerken productbestellingen die zijn geplaatst door klanten die speciale links van uw site naar de partnersite volgen. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren die niet voldoen aan de vereisten op de partnersite, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. We volgen in aanmerking komende aankopen (gedefinieerd in sectie 7) voor rapportage- en advertentietoerekeningsdoeleinden en zullen rapporten voor u beschikbaar stellen met een samenvatting van die in aanmerking komende aankopen.

7. Advertentiekosten

We betalen u advertentiekosten voor in aanmerking komende aankopen in overeenstemming met Sectie 8 en de Affiliate Programma Commissies Schema. In het geval dat er om welke reden dan ook een teveel aan betaling aan u is betaald, behouden wij ons het recht voor om dit aan te passen of te verrekenen met eventuele latere advertentiekosten die aan u moeten worden betaald onder deze exploitatieovereenkomst. Behoudens de onderstaande uitsluitingen, wordt een "In aanmerking komende aankoop" vindt plaats wanneer (a) een klant via een speciale link op uw site naar de partnersite klikt; (b) tijdens een enkele sessie dat de klant een product aan zijn of haar winkelwagentje toevoegt en de bestelling voor dat product niet later dan 89 dagen na de eerste doorklik van de klant; of (c) het product wordt verzonden naar en betaald door de klant.

EEN "Sessie" begint wanneer een klant via een speciale link op uw site naar de partnersite klikt en eindigt bij de eerste van de volgende situaties: (x) er verstrijkt 24 uur vanaf die klik; (y) de klant plaatst een bestelling voor een product; of (z) de klant een speciale link naar de partnersite volgt die niet jouw speciale link is.

In aanmerking komende aankopen zijn exclusief, en we betalen geen advertentiekosten voor:

 • elk Product dat, na het verstrijken van de toepasselijke Sessie, wordt toegevoegd aan de Winkelwagen van een klant, of wordt gestreamd of gedownload door een klant, zelfs als de klant eerder een Speciale Link van uw site naar de Partnersite heeft gevolgd;

 • elke aankoop van een product die niet correct wordt bijgehouden of gerapporteerd omdat de links van uw site naar de partnersite niet correct zijn opgemaakt;

 • elk Product dat door u of namens u is gekocht via een Speciale Link, inclusief Producten die u via Speciale Links koopt voor uzelf, vrienden, familieleden of medewerkers (bijv. persoonlijke bestellingen, bestellingen voor eigen gebruik en bestellingen die door u voor of op namens een andere persoon of entiteit);

 • elk Product dat is gekocht voor wederverkoop of commercieel gebruik van welke aard dan ook;

 • elk Product dat is gekocht na beëindiging van deze Operationele Overeenkomst;

 • elke Productbestelling waarbij een annulering, retournering of terugbetaling is gestart; en

 • elk product dat is gekocht door een klant die op een van de volgende manieren naar de partnersite wordt verwezen:

 • een verboden betaalde zoekplaatsing; of

 • een link naar de partnersite, inclusief een omleidende link, die wordt gegenereerd of weergegeven op een zoekmachine als reactie op een algemene internetzoekopdracht of trefwoord (d.w.z. in natuurlijke, gratis, organische of onbetaalde zoekresultaten), ongeacht of deze links verschijnen door uw indiening van gegevens naar die site of anderszins.

 • elke in aanmerking komende aankoop waarbij u een persoon of entiteit een vergoeding of stimulans hebt aangeboden (inclusief geld, korting, korting, punten, donatie aan liefdadigheidsinstellingen of een andere organisatie of ander voordeel) voor het gebruik van speciale links (bijv. door het implementeren van "beloningen" of loyaliteitsprogramma dat personen of entiteiten aanmoedigt om de Partnersite te bezoeken via uw Speciale Links).

 • elk product dat is gekocht via een speciale link in een mobiele applicatie die geen goedgekeurde mobiele applicatie was of waarbij de speciale link in een goedgekeurde mobiele applicatie niet werd bediend door de AMA API, Product Advertising API of andere koppelingstools die we u ter beschikking stellen.

 • elke in aanmerking komende aankoop, die plaatsvindt in India, gedaan via een mobiel apparaat of tablet waarin:

 • Pay-Per-Click-reclame is ten strengste verboden.

 • elke in aanmerking komende aankoop waarbij de aangeslotene links of hun couponcode op de "couponwebsite" heeft geplaatst, is ten strengste verboden. Zie hieronder voor de definitie van een couponwebsite:

 • Het is verboden om couponaanbiedingen op uw website te plaatsen met "onthul de couponcode" of een soortgelijke zin die bezoekers stimuleert om te klikken om een couponcode te onthullen en naar de site van de partner te gaan.

 • de mobiele applicatie van de partnersite is vooraf geladen door de fabrikant van de originele apparatuur ("OEM") op het apparaat of tablet; of

 • de mobiele applicatie van de partnersite wordt geïnstalleerd via een onderhoudsrelease of firmware-update of op firmware gebaseerde meldingen die zijn verzonden door de OEM of de meldingspartner; of

 • de mobiele applicatie van de Partnersite is geïnstalleerd vanaf een andere bron dan Google Play Store of iOS App Store

"Couponwebsite"

Of u geclassificeerd bent als een Coupon Affiliate wordt naar eigen goeddunken bepaald door de Partner. Factoren die kunnen leiden tot classificatie als "Coupon Affiliate" omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. de aanwezigheid van couponaanbiedingen, in het bijzonder van veel verschillende handelaars, op de website van de Affiliate, vooral als dergelijke coupons veel verschillende handelaars vertegenwoordigen en/of zijn geïndexeerd of georganiseerd in een directory;

 2. de aanwezigheid van bepaalde woorden (of variaties of spelfouten daarvan) in de URL van de website of prominent aanwezig in de inhoud van de website, zoals "coupons", "deals" of "besparingen";

 3. een website die is gericht op andere handelaren en de kortingen of promoties die door hen worden aangeboden, in plaats van op producten, en die weinig originele, door mensen gegenereerde inhoud bevat.

"Verboden betaalde zoekplaatsing" betekent een advertentie die u hebt gekocht door te bieden op trefwoorden, zoektermen of andere identifiers (inclusief eigen voorwaarden) of andere deelname aan trefwoordveilingen. "Gepatenteerde term" betekent trefwoorden, zoektermen of andere identifiers die het woord "goaffpro" of enig ander handelsmerk van GoAffPro of zijn gelieerde ondernemingen bevatten, of variaties of spelfouten van een van die woorden (bijv. "goaffpor"). "Omleidingslink" betekent een link die gebruikers indirect naar de partnersite stuurt via een tussenliggende site of webpagina en zonder dat de gebruiker op een link hoeft te klikken of een andere bevestigende actie op die tussenliggende site of webpagina hoeft te ondernemen."Zoekmachine" betekent Google, Yahoo, Bing of een andere zoekmachine, portal, gesponsorde advertentieservice of andere zoek- of verwijzingsservice, of elke site die deelneemt aan een van hun respectieve netwerken.

8. Betaling van advertentiekosten

We betalen u maandelijks advertentiekosten voor in aanmerking komende aankopen die in een bepaalde maand zijn verzonden, gestreamd of gedownload (indien van toepassing), onder voorbehoud van enige toepasselijke inhouding of aftrek die hieronder wordt beschreven. We betalen u ongeveer 60 dagen na het einde van elke kalendermaand, maar we kunnen advertentiekosten inhouden en inhouden totdat het totale bedrag dat u verschuldigd bent ten minste INR 1000 is in het geval van NEFT-overboekingen.

De aan u te betalen advertentievergoeding is inclusief alle belastingen, inclusief toepasselijke servicebelasting of goederen- en dienstenbelasting of andere belastingen of heffingen die u mogelijk moet betalen in verband met dergelijke services waarvoor u een geldige factuur zult opmaken onder de toepasselijke wetgeving(en). ) en regelgeving en meld dit binnen de voorgeschreven tijdslimiet in de aangiften, zodat de Partner Site de voorbelasting kan verrekenen met de betaalde belastingen. U verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van dergelijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot:

 • tijdige uitgifte van GST-conforme facturen;
 • het ter beschikking stellen van de facturen aan Partner Site;
 • het periodiek storten van toepasselijke belastingen; en
 • correct rapporteren aan de overheid op grond van de belastingwetgeving.

Als op enig moment belastingkrediet wordt geweigerd of betaling van belastingen wordt gevraagd van de partnersite of GoAffPro, vanwege, maar niet beperkt tot, de uitgifte van een gebrekkige factuur, het niet betalen van belastingen, ongepaste rapportage in de ingediende aangiften of niet- naleving van toepasselijke wet- en regelgeving door u, vrijwaart u de Partner Site en GoAffPro tegen alle geweigerde tegoeden of belastingen die worden teruggevorderd, evenals alle rente en boetes die worden opgelegd aan de Partner Site en GoAffPro. Indien vereist door de toepasselijke Indiase belastingwetgeving, kunnen we belastingen, heffingen of soortgelijke bedragen inhouden of inhouden op de aan u verschuldigde advertentiekosten. Als u een Indiase ingezetene bent, zijn de aan u verschuldigde advertentiekosten onderworpen aan bronbelasting tegen het tarief dat is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Als u geen Indiase ingezetene bent of ons uw PAN (Permanent Account Number) niet hebt verstrekt, zal het tarief van de belastinginhouding die op u van toepassing is, variëren. Verder, als u een niet-ingezetene bent, stemt u ermee in de nodige documentatie te verstrekken, indien nodig, voor de Partner Site en GoAffPro om te voldoen aan enige rapportage of enige verplichting met betrekking tot de advertentievergoeding die aan u moet worden betaald. Als we belastingen inhouden of inhouden op de aan u verschuldigde advertentiekosten, zullen we u het relevante certificaat van bronbelasting afgeven, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, waaruit blijkt dat de belastingen zijn gedeponeerd bij de relevante regelgevende instanties (voor niet-ingezetenen is dit onderworpen aan relevante documenten ter beschikking gesteld). Als u ons een certificaat van nul of verlaagde bronbelasting bezorgt, zullen we een dergelijk nul- of verlaagd belastingtarief toepassen als het toepasselijke bronbelastingtarief op advertentiekosten die aan u moeten worden betaald. U stemt er hierbij mee in dat u geen enkele claim tegen P of een van zijn gelieerde ondernemingen zult indienen, en doet hierbij afstand van al dergelijke claims die u nu of in de toekomst heeft, met betrekking tot belastingen die Partnersites en GoAffPro-deposito's bij een relevante belastingautoriteit hebben in overeenstemming met deze exploitatieovereenkomst.

9. Beleid en prijzen

Klanten die producten kopen via dit programma zijn klanten van de partnersite met betrekking tot alle activiteiten die ze ondernemen in verband met de partnersite. Dienovereenkomstig, zoals tussen u en ons, zijn alle prijzen, verkoopvoorwaarden, regels, beleid en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkopen zoals uiteengezet op de Partnersite van toepassing op die klanten, en hetzelfde kan worden gewijzigd te allen tijde.

10. Jezelf identificeren als medewerker

U zult geen persbericht uitgeven of enige andere openbare communicatie doen met betrekking tot deze Operationele Overeenkomst, uw gebruik van de Inhoud of uw deelname aan het Programma. U zult de relatie tussen ons en u niet verkeerd voorstellen of verfraaien (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een liefdadigheidsinstelling of andere oorzaak ondersteunen, sponsoren of bijdragen), of een relatie of verwantschap tussen ons en u of enige andere andere persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Operationele Overeenkomst. U moet echter duidelijk het volgende op uw site vermelden: "[Voer uw naam in] is een deelnemer aan het GoAffPro Affiliate Program, een affiliate-advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar de partner website"

11. Beperkte licentie

 1. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Operationele Overeenkomst en uitsluitend voor de beperkte doeleinden van het adverteren van Producten op, en het doorverwijzen van eindgebruikers naar, de Partnersite in verband met het Programma, verlenen wij u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare , niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om (a) de inhoud uitsluitend op uw site te kopiëren en weer te geven; en (b) alleen die van onze handelsmerken en logo's te gebruiken die we mogelijk aan u beschikbaar stellen als onderdeel van Inhoud (die handelsmerken en logo's, gezamenlijk, "GoAffPro-merken") uitsluitend op uw site en in overeenstemming met de richtlijnen voor handelsmerken van het partnerprogramma

 2. Alle licenties die in dit artikel 11 worden uiteengezet, worden onmiddellijk en automatisch beëindigd als u op enig moment niet tijdig voldoet aan enige verplichting onder deze Operationele Overeenkomst of enige Operationele Documentatie, of anderszins bij beëindiging van deze Operationele Overeenkomst. Daarnaast kunnen we de licentie uiteengezet in deze Sectie 11 geheel of gedeeltelijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u. U zult onmiddellijk alle inhoud en GoAffPro-merken verwijderen van uw site en verwijderen of anderszins vernietigen met betrekking tot de in dit artikel 11 uiteengezette licentie of zoals we van tijd tot tijd kunnen verzoeken.

 3. IP-licentie voor het Associates-programma ("Licentie")

  1. Door de Operationele Overeenkomst te accepteren, of door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Productadvertentie-inhoud (zoals hierna gedefinieerd), inclusief de gepatenteerde applicatieprogrammeerinterfaces en andere tools (gezamenlijk de "PA-API") waarmee u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van bepaalde soorten gegevens, afbeeldingen, tekst en andere informatie en inhoud met betrekking tot Producten ("Inhoud van productadvertenties") die we u ter beschikking kunnen stellen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Licentie.

  2. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie en uitsluitend voor de beperkte doeleinden van deelname aan het Associates-programma in strikte overeenstemming met de Operationele Overeenkomst (inclusief deze Licentie en de andere Operationele Documentatie), verlenen wij u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om: (a) Productadvertentie-inhoud uitsluitend op uw Site te kopiëren en weer te geven; (b) alleen die van de GoAffPro-merken gebruiken die we u ter beschikking stellen als onderdeel van de Productadvertentie-inhoud, uitsluitend op uw Site en in overeenstemming met de Handelsmerkrichtlijnen van het Associates-programma, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksovereenkomst, en (c) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de PA-API, Data Feed en Productadvertentie-inhoud uitsluitend in overeenstemming met de Specificaties en deze Licentie.

12. Voorbehoud van rechten; Inzendingen

Behalve de beperkte licenties die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in Sectie 11, behouden wij ons alle rechten, titels en belangen (inclusief alle intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten) voor in en naar, en u doet dit niet, krachtens deze Operationele Overeenkomst of de Licentie hieronder anderszins, eigendomsbelangen of rechten verwerven in of op het programma, speciale links, linkformaten, inhoud, PA-API, gegevensfeeds, productadvertentie-inhoud, elke domeinnaam die eigendom is van of wordt beheerd door ons, informatie en materiaal op een partnersite of de partners Site, de handelsmerken en logo's van onze en onze gelieerde ondernemingen (inclusief de GoAffPro-merken), en alle andere intellectuele eigendommen en technologie die we leveren of gebruiken in verband met het Programma (inclusief alle applicatieprogramma-interfaces, softwareontwikkelingskits, bibliotheken, voorbeeldcode, en aanverwante materialen).

Als u ons of een van onze gelieerde ondernemingen suggesties, recensies, wijzigingen, gegevens, afbeeldingen, tekst of andere informatie of inhoud geeft over een product of in verband met deze Operationele Overeenkomst, enige Inhoud of uw deelname aan het Programma, of als u u enige inhoud op enigerlei wijze wijzigt (gezamenlijk, "Jouw inzending"), wijst u ons hierbij onherroepelijk alle rechten, titels en belangen in en op uw inzending toe en verleent u ons (zelfs als u uw inzending als vertrouwelijk hebt aangemerkt) een eeuwigdurende, betaalde royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke , vrij overdraagbaar recht en licentie voor (a) het gebruiken, reproduceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van uw inzending op enigerlei wijze; (b) aanpassen, wijzigen, opnieuw formatteren en afgeleide werken van uw inzending maken voor welk doel dan ook; (c ) uw naam gebruiken en publiceren in de vorm van een tegoed in combinatie met uw inzending (we zijn echter niet verplicht om dit te doen); en (d) de voorgaande rechten in sublicentie geven aan een andere persoon of entiteit. Bovendien garandeert u hierbij dat: (y) uw inzending uw originele werk is, of dat u uw inzending op een wettige manier hebt verkregen; en (z) de uitoefening van rechten door ons en onze sublicentiehouders onder de bovenstaande licentie zal geen inbreuk maken op de rechten van een persoon of entiteit, inclusief auteursrechten. U stemt ermee in ons de hulp te bieden die we nodig hebben om onze rechten in en op uw inzending te documenteren, te perfectioneren of te behouden.

13. Naleving van wetten

In verband met uw deelname aan het Programma zult u zich houden aan alle toepasselijke wetten van Frankrijk, inclusief maar niet beperkt tot verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, oordelen, beslissingen en andere vereisten van elke overheidsinstantie die jurisdictie heeft over u .

14. Termijn en beëindiging

De looptijd van deze Operationele Overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw Programma-aanvraag en eindigt wanneer deze door u of ons wordt beëindigd. U of wij kunnen deze exploitatieovereenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging. Bij beëindiging van deze exploitatieovereenkomst worden alle licenties die u heeft met betrekking tot inhoud automatisch beëindigd en zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de inhoud en GoAffPro-merken en onmiddellijk van uw site verwijderen en alle links naar de partnersite verwijderen of anderszins vernietigen, alle GoAffPro-merken, alle andere inhoud en alle andere materialen die door of namens ons aan u zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld onder deze exploitatieovereenkomst of anderszins in verband met het programma. We kunnen opgebouwde onbetaalde advertentiekosten gedurende een redelijke periode na beëindiging inhouden om ervoor te zorgen dat het juiste bedrag wordt betaald (bijvoorbeeld om rekening te houden met eventuele annuleringen of retouren). Bij beëindiging van deze exploitatieovereenkomst komen alle rechten en verplichtingen van de partijen te vervallen, behalve dat de rechten en verplichtingen van de partijen op grond van de artikelen 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, en 20, samen met alle opgebouwde maar onbetaalde betalingsverplichtingen van ons onder deze Operationele Overeenkomst, zullen ook na beëindiging van deze Operationele Overeenkomst blijven bestaan. Geen enkele beëindiging van deze Operationele Overeenkomst ontheft een van beide partijen van enige aansprakelijkheid voor enige schending van, of aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Operationele Overeenkomst voorafgaand aan de beëindiging.

15. Wijziging

We kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden en bepalingen in deze Operationele Overeenkomst (en enige Operationele Documentatie) wijzigen door een wijzigingsbericht, herziene overeenkomst of herziene Operationele Documentatie op de Partnersite te plaatsen of door een kennisgeving van dergelijke wijziging aan u per e-mail naar het e-mailadres dat op dat moment is gekoppeld aan uw Associates-account (een dergelijke wijziging per e-mail gaat in op de datum die in een dergelijke e-mail wordt vermeld en zal in geen geval minder dan twee werkdagen na de datum van de e-mail zijn is verstuurd). Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld wijzigingen omvatten in het advertentiekostenschema voor het Associates-programma, de deelnamevereisten voor het Associates-programma, betalingsprocedures en andere programmavereisten. INDIEN EEN WIJZIGING VOOR U ONAANVAARDBAAR IS, IS UW ENIGE VERHAAL OM DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST TE BEINDIGEN. UW VOORTDURENDE DEELNAME AAN HET PROGRAMMA NA DE INGANGSDATUM VAN EEN WIJZIGING (BIJVOORBEELD DE DATUM VAN ONZE PLAATSING VAN EEN WIJZIGINGSBERICHT, HERZIEN WERKINGSOVEREENKOMST OF HERZIEN OPERATIONELE DOCUMENTATIE OP DE PARTNERSITE OF DE DATUM DIE IN EEN MOGELIJKE WIJZIGING IS GESPECIFICEERD ) ZAL UW BINDENDE AANVAARDING VAN DE WIJZIGING VORMEN.

16. Relatie van partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Operationele Overeenkomst of de Operationele Documentatie zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen u en ons of onze respectievelijke gelieerde ondernemingen creëren. U bent niet bevoegd om aanbiedingen of verklaringen namens ons of onze gelieerde ondernemingen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, op uw site of anderszins, die in tegenspraak is of zou kunnen zijn met iets in deze sectie. Als u een andere persoon of entiteit autoriseert, assisteert, aanmoedigt of faciliteert om enige actie te ondernemen met betrekking tot het onderwerp van deze Operationele Overeenkomst, wordt u geacht de actie zelf te hebben ondernomen.

17. Beperking van aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE (INCLUSIEF ENIGE INKOMSTENderving, WINST, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS) DIE VOORTVLOEIT IN VERBAND MET DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST, HET PROGRAMMA, DE OPERATIONELE DOELSTELLING , DE SITE VAN GOAFFPRO OF HET SERVICEAANBOD (HIERONDER GEDEFINIEERD), ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE ZIJN GENOMEN. BOVENDIEN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND IN VERBAND MET DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST, HET PROGRAMMA, DE PARTNERSITE, DE GOAFFPRO-SITE EN HET SERVICEAANBOD NIET HOGER ZIJN DAN DE TOTALE RECLAME KOSTEN DIE ONDER DEZE BEDRIJFSOVEREENKOMST WORDEN BETAALD OF BETAALD. DE DATUM WAAROP DE GEBEURTENIS DIE TOT DE MEEST RECENTE CLAIM VAN AANSPRAKELIJKHEID HEEFT OPGELOST.

18. Disclaimers

HET PROGRAMMA, DE SITE VAN GOAFFPRO, DE PARTNERSITE, ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DE PARTNERSITE WORDEN AANGEBODEN, ENIGE SPECIALE LINKS, LINKFORMATEN, OPERATIONELE DOCUMENTATIE, INHOUD, DOMEINNAAM VAN GOAFFPRO.COM EN DE HANDELSMERKEN EN LOGO'S VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN ( ), EN ALLE TECHNOLOGIE, SOFTWARE, FUNCTIES, MATERIALEN, GEGEVENS, AFBEELDINGEN, TEKST EN ANDERE INFORMATIE EN INHOUD DIE DOOR OF NAMENS ONS OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS IN VERBAND MET HET PROGRAMMA (COLLECTIEF DE "DIENSTEN AANBIEDINGEN") WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS." NOCH WIJ NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS GEVEN ENIGE VERKLARING OF GARANTIE VAN ENIGE AARD, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN. RECHT, WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT HET SERVICEAANBOD, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GEEN ENKELE ONDERZOEK VAN HANDEL, PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK. WIJ KUNNEN ELKE SERVICEAANBIEDING STAKEN, OF KUNNEN DE AARD, KENMERKEN, FUNCTIES, REIKWIJDTE OF WERKING VAN EEN SERVICEAANBOD OP ELK TIJD EN VAN TIJD TOT TIJD NAAR ONS EIGEN DISCRETIE WIJZIGEN. NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS GARANDEREN DAT HET SERVICEAANBOD ZAL BLIJVEN GELEVERD, ZAL FUNCTIONEREN ZOALS BESCHREVEN, CONSTANT OF OP ENIGE BIJZONDERE WIJZE, OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, ACCURAAT, FOUTVRIJ OF VRIJ VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN. NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR (A) FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF ONDERBREKINGEN VAN DE DIENST, MET INBEGRIP VAN STROOMUITVAL OF SYSTEEMSTORINGEN; OF (B) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN, OF VERWIJDERING, VERNIETIGING, SCHADE OF VERLIES VAN UW SITE OF GEGEVENS, AFBEELDINGEN, TEKST OF ANDERE INFORMATIE OF INHOUD. GEEN ADVIES OF INFORMATIE DIE DOOR U VAN ONS OF VAN EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT OF VIA HET PROGRAMMA, DE INHOUD, DE OPERATIONELE DOCUMENTATIE, DE GOAFPRO SITE OF DE SITE VAN HET AANGESLOTEN PROGRAMMA WORDT VERKREGEN, ZAL ENIGE GARANTIE MAKEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OPERATING IS VERMELD. BOVENDIEN ZIJN NOCH WIJ, NOCH ENIGE VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE COMPENSATIE, TERUGBETALING OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT IN VERBAND MET (X) ENIG VERLIES VAN PROSPECTIEVE WINST OF INKOMSTEN, VERWACHTE VERKOOP, OF ANDERE GOODWILL INVESTERINGEN, UITGAVEN OF VERBINTENISSEN DOOR U IN VERBAND MET DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST OF UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA, OF (Z) ENIGE BEINDIGING VAN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST OF UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA.

19. Toepasselijk recht en geschillen

Deze exploitatieovereenkomst wordt beheerst door de wetten van de Republiek Frankrijk.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Operationele Overeenkomst, kunnen we een gerechtelijk bevel of andere voorziening vragen bij een bevoegde rechtbank voor enige feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendom of eigendomsrechten van ons of een andere persoon of entiteit. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat onze rechten op de inhoud van een speciaal, uniek, buitengewoon karakter zijn, waardoor ze een bijzondere waarde hebben, waarvan het verlies niet gemakkelijk kan worden geschat of adequaat kan worden gecompenseerd in geldelijke schade.

20. Diversen

U erkent en stemt ermee in dat wij en onze gelieerde ondernemingen te allen tijde (direct of indirect) om verwijzingen van klanten kunnen verzoeken onder voorwaarden die kunnen verschillen van die in deze Operationele Overeenkomst, of sites kunnen exploiteren die vergelijkbaar zijn met of concurreren met uw site. U mag deze exploitatieovereenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking, zal deze Operationele Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons verzuim om uw strikte nakoming van enige bepaling van deze Operationele Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Operationele Overeenkomst af te dwingen. In het geval van een conflict tussen deze Operationele Overeenkomst en de Operationele Documentatie, Pagina met aangesloten programma's uitgesloten producten zal zeggenschap hebben over deze Operationele Overeenkomst, die de rest van de Operationele Documentatie zal beheersen. Wanneer ze in deze Operationele Overeenkomst worden gebruikt, betekenen de termen "omvat(en),", "inclusief", "bijv." en "bijvoorbeeld" respectievelijk "omvat(en), zonder beperking", "inclusief, zonder beperking", "bijvoorbeeld zonder beperking" en "bijvoorbeeld zonder beperking." Alle vaststellingen of updates die door ons kunnen worden gedaan, alle acties die door ons kunnen worden ondernomen en alle goedkeuringen die door ons kunnen worden gegeven onder deze Operationele Overeenkomst, kunnen naar eigen goeddunken worden gemaakt, genomen of gegeven. Alle informatie met betrekking tot ons of onze gelieerde ondernemingen die door ons wordt verstrekt in verband met de exploitatieovereenkomst die niet bekend is bij het grote publiek, wordt beschouwd als ("vertrouwelijke informatie"). U stemt ermee in dat: (a) alle vertrouwelijke informatie het exclusieve eigendom van GoAffPro blijft; (b) u vertrouwelijke informatie alleen zult gebruiken als redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw prestaties onder de exploitatieovereenkomst en ervoor zorgt dat personen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie op de hoogte worden gesteld van en zullen voldoen aan de verplichtingen in deze bepaling; en (c) u zult op geen enkele andere manier Vertrouwelijke informatie bekendmaken aan een persoon, bedrijf of andere derde partij (anders dan uw gelieerde ondernemingen). U stemt ermee in dat we, naar eigen goeddunken, alle informatie die door u is verstrekt of is verstrekt of die verband houdt met uw prestaties onder deze Operationele Overeenkomst, mogen openbaren of beschikbaar stellen aan een gerechtelijke, semi-gerechtelijke, overheids-, regelgevende of andere autoriteit, zoals vereist kan zijn door ons om mee te werken aan en/of te voldoen aan een van hun orders, instructies of aanwijzingen of om te voldoen aan alle vereisten onder toepasselijke wetgeving. U verklaart en garandeert dat u en uw financiële instelling(en) niet onderworpen zijn aan sancties of anderszins zijn vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen of eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een dergelijke partij, inclusief maar niet beperkt tot de lijsten die worden bijgehouden door de Verenigde Naties Veiligheidsraad, de Amerikaanse regering (bijv. de Specially Designated Nationals-lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de lijst met buitenlandse sancties en de entiteitenlijst van het Amerikaanse ministerie van Handel), de Europese Unie of haar lidstaten, of een andere toepasselijke overheidsinstantie.

MOBIEL TOEPASSINGSBELEID

Deze mobiele richtlijnen ("Richtlijnen voor mobiel") van toepassing zijn op uw opname van speciale links in uw goedgekeurde mobiele applicatie. "Wij", "ons" of "onze" betekent GoAffPro.com, zijn partnersites of een van zijn gelieerde ondernemingen, al naargelang het geval. "U" betekent de user-agent voor het geassocieerde account dat is gekoppeld aan de goedgekeurde mobiele applicatie. Alle hieronder gebruikte termen met een hoofdletter die niet op deze pagina zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Operationele Overeenkomst. Strikte naleving van deze richtlijnen voor mobiel is te allen tijde vereist, en elke schending van deze richtlijnen voor mobiel zal automatisch de exploitatieovereenkomst beëindigen.

Uw mobiele applicatie:

 1. moet gratis te downloaden zijn en alle verwijzingslinks moeten toegankelijk zijn zonder te betalen voor toegang;
 2. moet originele inhoud hebben;
 3. mag de eigen winkel-app-functionaliteit van onze Partner Site niet emuleren (indien aanwezig);
 4. mag geen functionaliteit voor het volgen van prijzen en/of prijswaarschuwingen hebben, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door GoAffPro of zijn partnersite;
 5. mag de webpagina's van de partnersite niet hosten of weergeven in WebViews.

We kunnen dit beleid voor mobiele applicaties op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen door een wijzigingsbericht of herzien of herzien beleid voor mobiele applicaties op de GoAffPro of de partnersite te plaatsen. INDIEN EEN WIJZIGING VOOR U ONAANVAARDBAAR IS, IS UW ENIGE VERHAAL OM UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA TE BEINDIGEN. UW VERDER OPNAME VAN SPECIALE LINKS IN UW GOEDGEKEURDE MOBIELE APPLICATIE NA HET PLAATSEN VAN EEN WIJZIGINGSBERICHT OF EEN HERZIEN MOBIEL APPLICATIEBELEID OP DE PARTNERSITE ZAL UW BINDENDE AANVAARDING VAN DE WIJZIGING VORMEN.

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om passende maatregelen te nemen tegen elk gebruik zonder toestemming of elk gebruik dat niet in overeenstemming is met dit beleid voor mobiele applicaties.