Voorwaarden

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verder gaat

Welkom bij Eleglide! Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de website op eleglide.com. Deze verklaring is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als gebruiker(s) van de Site (hierna "u", "Lid", "Klant" of "Gebruiker" genoemd) en www.eleglide.com (hierna "wij", "onze", "ons" of "eleglide", "site" hierna), Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten van onze site bestelt.

gebruikersovereenkomst

Door deze website te bezoeken, te browsen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, terwijl u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten. Onze producten en diensten zijn voornamelijk gericht op volwassenen. Als u minderjarig bent, garandeer dan dat u de site bezoekt onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.

1. Overeenkomstvoorwaarde:

1.1 Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van de Site of Services, stemt u ermee in dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de Site of Services.

1.2 U stemt ermee in de Site of Services uitsluitend voor uw eigen privé- en interne doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in dat (a) u geen Diensten of enige informatie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, videoclips, geluid, mappen, bestanden, databases of lijsten, enz. zult kopiëren, reproduceren, downloaden, opnieuw publiceren, verkopen, distribueren of doorverkopen. beschikbaar op of via de Site (de "Site-inhoud"), en (b) u zult geen Site-inhoud kopiëren, reproduceren, downloaden, compileren of anderszins gebruiken voor het runnen van een bedrijf dat concurreert met eleglide, of anderszins commercieel exploiteren de site-inhoud. Het systematisch ophalen van site-inhoud van de site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren (hetzij via robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) zonder schriftelijke toestemming van eleglide is verboden. Het gebruik van inhoud of materialen op de Site voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden is verboden.

1.3 U moet het privacybeleid van eleglide lezen dat de bescherming en het gebruik van persoonlijke informatie over gebruikers in het bezit van eleglide en onze gelieerde ondernemingen regelt. U gaat akkoord met het gebruik van persoonlijke informatie over u in overeenstemming met het privacybeleid.

1.4 Eleglide kan Gebruikers toegang geven tot inhoud, producten of diensten aangeboden door derden via hyperlinks (in de vorm van woordlinks, banners, kanalen of anderszins), API of anderszins naar de websites van dergelijke derden. U wordt gewaarschuwd om de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid van een dergelijke website te lezen voordat u de site gebruikt. U erkent dat eleglide geen controle heeft over de website van dergelijke derde partijen, dergelijke website niet controleert en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens wie dan ook voor dergelijke website, of enige inhoud, producten of diensten die op dergelijke website beschikbaar worden gesteld.

1.5 U stemt ermee in geen enkele actie te ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken van eleglide en/of enige andere Gebruiker te ondermijnen, noch om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot dergelijke computersystemen of netwerken.

1.6 U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de integriteit van het feedbacksysteem van eleglide kan ondermijnen, zoals het achterlaten van positieve feedback voor uzelf met behulp van secundaire leden-ID's of via derden of door ongefundeerde negatieve feedback voor een andere gebruiker achter te laten.

2.Gebruikersverantwoordelijkheden

2.1 Gebruikers moeten geregistreerd zijn op de Site om sommige Diensten te gebruiken. Behalve met de goedkeuring van eleglide, mag één gebruiker slechts één gebruikersaccount op de site registreren. eleglide kan een gebruikersaccount annuleren of beëindigen als eleglide redenen heeft om te vermoeden dat de gebruiker gelijktijdig twee of meer gebruikersaccounts heeft geregistreerd of beheerd. Verder kan eleglide de registratieaanvraag van de Gebruiker om welke reden dan ook afwijzen.

2.2 Na registratie op de Site, zal eleglide een account toewijzen en een gebruikers-ID en wachtwoord uitgeven (de laatste wordt gekozen door een geregistreerde gebruiker tijdens de registratie) aan elke geregistreerde gebruiker. Een account kan een webgebaseerd e-mailaccount hebben met beperkte opslagruimte voor de gebruiker om e-mails te verzenden of te ontvangen. Nadat u een eleglide-gebruiker bent geworden, stemt u ermee in eleglide te machtigen om uw informatie op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.

2.3 Een set gebruikers-ID en wachtwoord is uniek voor één account. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Geen enkele gebruiker mag uw gebruikersaccount, ID of wachtwoord door een andere persoon buiten de eigen zakelijke entiteit van de gebruiker delen, toewijzen of toestaan. Gebruiker stemt ermee in om eleglide onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account.

2.4 Gebruiker stemt ermee in dat alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account (inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van bedrijfs- of productinformatie, klikken om aanvullende overeenkomsten of regels te accepteren, zich abonneren op of betalen voor services, het verzenden van e-mails met behulp van het e-mailaccount) geacht worden door de Gebruiker te zijn geautoriseerd.

2.5 De gebruiker erkent dat het delen van uw account met andere personen, of het toestaan van meerdere gebruikers om uw account te gebruiken (gezamenlijk "meervoudig gebruik"), onherstelbare schade kan toebrengen aan eleglide of andere gebruikers van de site. Gebruiker vrijwaart eleglide, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers tegen verlies of schade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving) die wordt geleden als gevolg van het veelvuldig gebruik van uw account. Gebruiker stemt er ook mee in dat in het geval van meervoudig gebruik van uw account of het niet handhaven van de veiligheid van uw account door de gebruiker, eleglide niet aansprakelijk is voor verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke inbreuk en het recht heeft om het account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens Gebruiker.

2.6 Gebruiker garandeert dat de informatie die u heeft verstrekt bij het registreren van uw eleglide-account nauwkeurig, waarheidsgetrouw, legaal en geldig is en uitsluitend aan u toebehoort. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij aan eleglide verstrekken, en eleglide zal niet verantwoordelijk worden gehouden en zal geen compensatie bieden voor gevallen door onjuiste informatie

2.7 De gebruiker heeft alleen de mogelijkheid om de bestelling te annuleren voordat deze wordt verzonden door contact op te nemen met ons ondersteuningscentrum. En eleglide behoudt zich het recht voor om de order voor operatiestrategie te annuleren met voorafgaande kennisgeving aan de gebruikersaccount. Zodra de bestelling is verzonden, kan de bestelling echter niet worden geannuleerd, gewijzigd of terugbetaald. Na ontvangst van het pakket wordt ons retourbeleid van kracht.

2.8 Gebruiker wordt gerespecteerd om de mogelijkheid te hebben om zich te abonneren of het abonnement op de nieuwsbrief te annuleren bij registratie.

2.9 Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat eleglide het recht heeft om alle of een deel van de diensten op elk moment tijdelijk of permanent te beëindigen in overeenstemming met zijn eigen zakelijke behoeften (inclusief maar niet beperkt tot gevallen zoals het schenden van de algemene voorwaarden van eleglide, onaanvaardbaar en onredelijke opmerkingen of gedragingen ten aanzien van het merkimago van eleglide)

2.10 Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over onze service, kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen via Contact. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij officiële instanties. We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om uw zorgen weg te nemen voordat u de derde partijen benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 Licentiegebruik Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) van de website eleglide.com te downloaden voor persoonlijke en niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, niet een overdracht van titel en onder deze licentie mag u de materialen niet wijzigen of kopiëren, de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare weergave (commercieel of niet-commercieel) poging tot decompilatie of reverse-engineering van software op de website van eleglide.com, eventuele copyright- of andere eigendomsaanduidingen van het materiaal verwijderen of het materiaal overdragen aan een andere persoon of het materiaal "spiegelen" op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door eleglide.com worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3.2 Disclaimer De materialen op de website eleglide.com worden geleverd "zoals ze zijn". eleglide.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom. Lees deze overeenkomst aandachtig door voordat u verder gaat. Welkom op www.eleglide.com! Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de website op www.eleglide.com. Deze verklaring is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als gebruiker(s) van de Site (hierna "u", "Lid", "Klant" of "Gebruiker" genoemd) en www.eleglide.com (hierna "wij", "onze", "ons" of "eleglide", "site" hierna)

3.3 Beperkingen In geen geval zullen eleglide.com of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op eleglide te gebruiken .com, zelfs als eleglide.com of een bevoegde vertegenwoordiger van eleglide.com mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

3.4 Revisies en fouten De materialen die op de website eleglide.com verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. En eleglide.com garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Ook kan eleglide.com te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Bovendien verplicht eleglide.com zich niet tot het bijwerken van de materialen.

3.5 Links De website eleglide.com heeft niet alle websites gecontroleerd die gelinkt zijn aan haar internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring door eleglide.com van de website. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

3.6 Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de website De website eleglide.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. of andere schending van rechten. Verder geeft eleglide.com geen garantie of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op enige andere website die aan deze website is gekoppeld.

3.7 BeperkingenIn geen geval zullen eleglide.com of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op eleglide te gebruiken .com, zelfs als eleglide.com of een bevoegde vertegenwoordiger van eleglide.com mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

3.8 Revisies en fouten De materialen die op de website eleglide.com verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. En eleglide.com garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Ook kan eleglide.com te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Bovendien verplicht eleglide.com zich niet tot het bijwerken van de materialen.

3.9 Links De website eleglide.com heeft niet alle websites gecontroleerd die zijn gelinkt aan haar internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring door eleglide.com van de website. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

3.10 Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de website De website eleglide.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

4. Toepasselijk recht 

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u van dienst zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongkong.