Voorwaarden

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verder gaat

3.9 Links De websit-e eleglide.com heeft niet alle websites bekeken die aan haar internetwebsite zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gekoppelde website. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de website op eleglide.com. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

gebruikersovereenkomst

3.10 Gebruiksvoorwaarden Website Wijzigingen De websit-e eleglide.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten. Onze producten en diensten zijn voornamelijk gericht op volwassenen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de dan geldende versie van deze algemene voorwaarden.

1. Overeenkomstvoorwaarde:

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u verstrekken, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong

Bedrijfsnaam: UMALL TECHNOLOGY S.A.R.L Bedrijfsadres: 15 RUE DES HALLES, PARIS, FRANKRIJK. Het systematisch ophalen van site-inhoud van de site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren (hetzij via robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) zonder schriftelijke toestemming van eleglide is verboden. (DIT IS GEEN RETOUREND ADRES)

1.3 U moet het privacybeleid van eleglide lezen dat de bescherming en het gebruik van persoonlijke informatie over gebruikers in het bezit van eleglide en onze gelieerde ondernemingen regelt. U gaat akkoord met het gebruik van persoonlijke informatie over u in overeenstemming met het privacybeleid.

1.4 Eleglide kan gebruikers toegang geven tot inhoud, producten of diensten die door derden worden aangeboden via hyperlinks (in de vorm van woordlinks, banners, kanalen of anderszins), API of anderszins naar de websites van dergelijke derden. U wordt gewaarschuwd om de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid van een dergelijke website te lezen voordat u de Site gebruikt. U erkent dat eleglide geen controle heeft over de website van dergelijke derden, geen toezicht houdt op een dergelijke website en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens iemand voor een dergelijke website, of enige inhoud, producten of diensten die op een dergelijke website beschikbaar worden gesteld.

1.5 U stemt ermee in geen enkele actie te ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken van eleglide en/of enige andere Gebruiker te ondermijnen, noch om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot dergelijke computersystemen of netwerken.

1.6 U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de integriteit van het feedbacksysteem van eleglide kan ondermijnen, zoals het achterlaten van positieve feedback voor uzelf met behulp van secundaire lid-ID's of via derden of door ongefundeerde negatieve feedback achter te laten voor een andere gebruiker.

2.Verantwoordelijkheden van de gebruiker

2.1 Gebruikers moeten geregistreerd zijn op de Site om gebruik te kunnen maken van sommige Diensten. Behalve met toestemming van eleglide, mag één Gebruiker slechts één gebruikersaccount op de Site registreren. eleglide kan het account van een Gebruiker annuleren of beëindigen als eleglide redenen heeft om te vermoeden dat de Gebruiker tegelijkertijd twee of meer gebruikersaccounts heeft geregistreerd of beheerd. Verder kan eleglide de registratieaanvraag van de Gebruiker om welke reden dan ook afwijzen.

2.2 Bij registratie op de Site zal eleglide een account toewijzen en een gebruikers-ID en wachtwoord (dit laatste zal worden gekozen door een geregistreerde Gebruiker tijdens de registratie) aan elke geregistreerde Gebruiker toegeven. Een account kan een webgebaseerd e-mailaccount hebben met beperkte opslagruimte voor de gebruiker om e-mails te verzenden of te ontvangen. Nadat u een eleglide-gebruiker bent geworden, stemt u ermee in eleglide te machtigen om uw informatie op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.

2.3 Een set gebruikers-ID's en wachtwoorden is uniek voor één account. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Geen enkele gebruiker mag uw gebruikersaccount, ID of wachtwoord delen, toewijzen of het gebruik ervan door een andere persoon buiten de eigen bedrijfsentiteit van de gebruiker toestaan. Gebruiker stemt ermee in om eleglide onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account.

2.4 Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account (inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van bedrijfs- of productinformatie, klikken om aanvullende overeenkomsten of regels te accepteren, zich abonneren op of betalen voor diensten, e-mails verzenden met behulp van het e-mailaccount) worden geacht te zijn geautoriseerd door de gebruiker.

2.5 De gebruiker erkent dat het delen van uw account met andere personen, of het toestaan van meerdere gebruikers om uw account te gebruiken (gezamenlijk "meervoudig gebruik"), onherstelbare schade kan toebrengen aan eleglide of andere gebruikers van de site. Gebruiker vrijwaart eleglide, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers tegen verlies of schade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving) die wordt geleden als gevolg van het veelvuldig gebruik van uw account. De gebruiker gaat er ook mee akkoord dat in het geval van meervoudig gebruik van uw account of het falen van de gebruiker om de beveiliging van uw account te handhaven, eleglide niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke schending en het recht heeft om het account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de gebruiker.

2.6 Gebruiker garandeert dat de informatie die u hebt verstrekt bij het registreren van uw eleglide-account nauwkeurig, waarheidsgetrouw, legaal en geldig is en uitsluitend aan u toebehoort. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij aan eleglide verstrekken, en eleglide zal niet verantwoordelijk worden gehouden en zal geen compensatie bieden voor gevallen van onjuiste informatie

2.7 De gebruiker heeft de mogelijkheid om de bestelling alleen te annuleren wanneer deze vóór verzending wordt verzonden door contact op te nemen met ons ondersteuningscentrum. En eleglide behoudt zich het recht voor om de order voor operatiestrategie te annuleren met voorafgaande kennisgeving aan de gebruikersaccount. Zodra de bestelling is verzonden, kan de bestelling echter niet worden geannuleerd, gewijzigd of terugbetaald. Na ontvangst van het pakket wordt ons retourbeleid van kracht.

2.8 De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om zich bij registratie in te schrijven of het abonnement op de nieuwsbrief te annuleren.

2.9 Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat eleglide het recht heeft om alle of een deel van de diensten op elk moment tijdelijk of permanent te beëindigen in overeenstemming met zijn eigen zakelijke behoeften (inclusief maar niet beperkt tot gevallen zoals schending van de voorwaarden van eleglide, onaanvaardbare en onredelijke opmerkingen of gedragingen ten aanzien van het merkimago van eleglide)

2.10 Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over onze service, kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen op Contact opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij officiële autoriteiten. We zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen te behandelen voordat u de derde partijen benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 Licentie Gebruikstoestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) van eleglide.com website te downloaden voor persoonlijke en niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, niet een overdracht van titel en onder deze licentie mag u de materialen niet wijzigen of kopiëren, de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare weergave (commercieel of niet-commercieel) poging tot decompilatie of reverse-engineering van software op de website van eleglide.com, eventuele copyright- of andere eigendomsaanduidingen van het materiaal verwijderen of het materiaal overdragen aan een andere persoon of het materiaal "spiegelen" op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door eleglide.com worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3.2 Disclaimer De materialen op eleglide.com website worden geleverd "zoals ze zijn". eleglide.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verdergaat Welkom bij www.eleglide.com! Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de website op www.eleglide.com. Deze verklaring is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als de gebruiker(s) van de Site (hierna "u", "Lid", "Klant" of "Gebruiker" genoemd) en de www.eleglide.com (hierna "wij", "onze", "ons" of "eleglide" genoemd), "site" hierna)

3.3 BeperkingenIn geen geval zijn eleglide.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op eleglide.com te gebruiken, zelfs als eleglide.com of een eleglide.com gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

3.4 Revisies & ErrataDe materialen die op de website van eleglide.com worden weergegeven, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. En eleglide.com garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Ook kan eleglide.com te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Verder gaat eleglide.com geen enkele toezegging doen om de materialen bij te werken.

3.5 Links De website eleglide.com heeft niet alle websites die aan haar internetwebsite zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte website. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring door eleglide.com van de website. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

3.6 Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de websiteDe website eleglide.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. of andere schending van rechten. Verder geeft eleglide.com geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op enige andere website die aan deze website is gekoppeld.

3.7 BeperkingenIn geen geval zijn eleglide.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op eleglide.com te gebruiken, zelfs als eleglide.com of een eleglide.com gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

3.8 Revisies & Errata De materialen die op de website van de eleglide.com worden weergegeven, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. En eleglide.com garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Ook kan eleglide.com te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Verder gaat eleglide.com geen enkele toezegging doen om de materialen bij te werken.

3.9 Links De website eleglide.com heeft niet alle websites die aan haar internetwebsite zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte website. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring door eleglide.com van de website. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

3.10 Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de website De website eleglide.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

4. Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten die wij u verstrekken, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

Bedrijfsnaam: UMALL TECHNOLOGY S.A.R.L
Bedrijfsadres: 15 RUE DES HALLES, PARIS, FRANCE. (DIT IS GEEN RETOURADRES)